Svaz pacientů ČR
 

 

 

 


Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Tel.: 224 26 6666   *   www.pacienti.cz

E-mail: pacienti@pacienti.cz

                                               

Svaz-MZ-1.2.31

 

 

 

Vážená paní

MUDr. Milada Emmerová

Ministryně zdravotnictví České republiky

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

---------------------------------------------------------

 

 

 

Věc:     Žádost o implementaci Článku 32 HD WMA do

       zákona o zdravotní péči

 

 

 

10.srpna 2004

Vážená paní ministryně,

 

jedním z úkolů programu Svazu pacientů ČR je prosazovat, aby ověřování a zavádění významných nových léčebných metod a nových metod prevence nebylo blokováno kvůli prestiži nebo ekonomickým zájmům. Svaz pacientů ČR se již několikrát obrátil na MZ se žádostí o řešení následujícího problému.

 

 

Implementace Článku 32 Helsinské deklarace WMA do české praxe

 

Problémem postihujícím pacienty v mezních situacích je dlouhodobé popírání použitelnosti Článku 32 Helsinské deklarace WMA (World Medical Association). Domníváme se, že to je v rozporu s jedním ze základních práv, právem na život.

 

Kausa se trapně táhne dlouhá léta. V roce 2000 Ministerstvo zdravotnictví bez zdůvodnění neschválilo žádosti nemocnic o povolení kontrolovaných studií léčby rakoviny metodou MUDr. Fortýna, navržených v souladu se všemi normami a Helsinskou deklarací WMA podle původních podkladů. Naopak jiné studie, neodpovídající návrhu objevitele, byly povoleny a tím byl výsledek zmanipulován.

 

Po mnoha žádostech o přiznání, že v případě krajní nouze lze v jednotlivých případech postupovat podle Článku 32 Helsinské deklarace, která je etickým kodexem vydaným Světovou lékařskou asociací, byl konečně 15.prosince 2003 tento problém na pořadu Vědecké rady MZ. Byl přítomen profesor Blahoš, za jehož předsednictví WMA Článek 32 znovu potvrdila a snad proto nemohla VR tento dokument zpochybnit. Závěr byl ten, že by se to mělo nějak zahrnout do zákona o zdravotní péči. Po několika odkladech došlo v březnu 2004 k jednání na ministerstvu a tam Dr. Březovský, skalní odpůrce tohoto článku, prohlásil, že to v zákoně vlastně už je, takže o nic nejde. Nebyla to pravda, v návrhu nic takového není. To vyvolává pochybnosti o kompetentnosti pana ředitele.

Než se to mohlo vyreklamovat, byla odvolána ministryně Součková a tak nezbylo, než se obrátit na ministra Jozefa Kubinyho. Ten žádost neodmítl, ale nevyřídil a byl opět odvolán. Obracíme se proto na Vás, protože jde o stále další a další pacienty, které k nám přivádí poslední a podle výsledků zesnulého MUDr. Fortýna důvodná naděje, že by se ještě něco dalo udělat.

 

Právě vysoká cena cytostatik může být, vedle prestiže, příčinou, proč je metoda MUDr. Fortýna blokována. Ovšem velká část hanby, hodně velká, přitom padá i na MZ.

 

Pokud snad byste byla odpůrcem Článku 32, což neočekáváme již proto, že ho WMA jako nejvyšší autorita lékařské etiky potvrdila za předsednictví pana profesora Blahoše, uvažte, prosíme, že v krajních případech, o které právě v článku jde, má pro pacienta i jeho blízké velký význam, aby se udělalo všechno, co se dá a podle WMA smí udělat. Nemáme právo jim to odpírat.

 

Možné řešení:

 

Do nového zákona o zdravotní péči Část třetí, Hlava II, Díl 2-Povinnosti a práva zdravotnických pracovníků, § 136 - zařadit bod (8), který v podobě níže navržené je totožný s Článkem 32 Helsinské deklarace WMA až na výraz "v anonymizované podobě", který je doplněn kvůli zákonu o utajování (případně novelizovat zákon 20/1966 Sb., §55, odst.2) vložením písm.e) .

 

(8) Pokud pro léčení určitého pacienta nejsou k dispozici žádné ověřené preventivní, diagnostické a léčebné metody, nebo se jeví jako neúčinné, smí  lékař použít, po získání a záznamu informovaného souhlasu pacienta, neověřené nebo nové preventivní, diagnostické a léčebné postupy, pokud podle úsudku lékaře nabízejí naději na záchranu života, znovunabytí zdraví nebo mohou zmírnit utrpení pacienta. Pokud je to možné, měly by se tyto metody stát předmětem výzkumu, aby se ověřila jejich bezpečnost a účinnost. Vždy je nutno zaznamenat veškeré nové informace a to, co má být zveřejněno, poskytnout ke zveřejnění. Řádná dokumentace postupu a získané poznatky musí být v anonymizované podobě dány k dispozici za účelem vyhodnocování bezpečnosti a účinnosti daného postupu a jako podnět k případnému výzkumu.

 

V úvahu připadá ještě stanovit kam a jakou formou se mají hlášení podávat.

 

Tímto návrhem je konkretizován opakovaně vznášený zásadní požadavek Svazu pacientů ČR, aby tento problém byl vyřešen ve prospěch pacientů. Splnili jsme všechno, co bylo požadováno, a očekáváme adekvátní výsledek.

 

 

Se srdečným pozdravem

 

 

 

 

Ing. Josef Mrázek, CSc.                                                        Luboš Olejár

viceprezident Svazu pacientů ČR                                        prezident Svazu pacientů ČR

 
*


*


*