Svaz pacientů ČR
 

 

 

 


Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Tel.: 224 26 6666   *   www.pacienti.cz

E-mail: pacienti@pacienti.cz

                                               

Svaz-LOG-0.102

 

 

Tisková zpráva

 

 

 

 

 

Praha 11.2.2005

 

Proč odpůrci Fortýnovy metody léčby rakoviny tak odporně lžou.

 

Článek v deníku Právo ze dne 8. února „Pacienti žádají….“ obsahuje pěkný soubor nepravdivých výroků odpůrců metody MUDr. Fortýna, který během své praxe chirurga (zemřel v roce 2000) dosáhl slibných výsledků při léčbě kolorektálního karcinomu u pacientů, u kterých nebylo možné nádor infiltrovaný do důležitých orgánů vyoperovat.

 

Dr. Fortýn pracoval pro lidi a pro pokrok poznání velmi obětavě, ale narážel na odpor, který si vysvětloval (máme jeho korespondenci) tím, že jeho metoda je levná a nepřinese peníze výrobcům cytostatik ani těm, kteří je zkouší a mohla by naopak tento tok peněz omezit. Po Fortýnově smrti nepostupovali jeho následovníci dost racionálně. Chtěli dosáhnout rychle velkých výsledků a podcenili to, že odpůrci metody zaujímají významná místa a využijí každou nepřesnost jako příležitost k tomu, aby z příznivců metody dělali hlupáky. Odpůrci se přitom ani nepokusili o skutečnou argumentaci, se kterou by měli potíže, a spolehli se na autoritativní postup z pozice svých funkcí. Došlo i na převracení skutečností a dodnes je veřejnost klamána například v souvislosti se studii  klinického ověřování ve čtyřech nemocnicích v roce 2000.

 

Soubor zkoumaných pacientů byl tehdy vytvořen v rozporu s pokyny Dr. Fortýna (pacient nemá podstoupit chemoterapii a musí se podvazovat jak nádory, tak metastáze v místě) a námitky byly zejména chirurgickou společností odbyty s tím, že jde jen o ověření, zda ponechání nekrotizované tkáně v organizmu nepovede k sepsi (otravě). Ověřování bylo úspěšné, sepse nenastala. Podle očekávání nebyly zvládnuty nádory, což jen potvrdilo nesprávnost výběru pacientů a je klamáním veřejnosti, když se tvrdí, že výsledky studie byly špatné a byly důvodem pro odmítnutí ověřování podle správně nastaveného protokolu, např. u melanomu kůže.

 

Řekněme si ale, co vlastně Dr. Fortýn operoval, a co by se mělo ověřit.

Většinou šlo o případy, které se manifestovaly jako náhlá příhoda břišní, když dříve nediagnostikovaný nádor způsobil zástavu průchodnosti střev. Také z toho důvodu šlo o pacienty, kteří dosud nebrali cytostatika a také nebyli ozařováni. Důležité je, že Dr. Fortýn, známý jako vynikající chirurg, svou metodu používal, když byl nucen konstatovat, že není možné nádor vyoperovat. Je podivné, jestliže profesor Vorlíček, aniž by byl práce Dr. Fortýna znalý, troufá si říci: „daleko jednodušší je nádor vyoperovat“. V jedné z vědeckých prací Dr. Fortýna je dostatečně podrobný popis jím operovaných případů a je patrné, že šlo o jedinou možnost v nouzi a žádné daleko ani blízko jednodušší řešení nebylo. Dr. Fortýn proto postupoval přesně podle Článku 32 Helsinské deklarace Světové lékařské asociace, který lékaři umožňuje použít i metodu úředně nezavedenou, pokud to může podle názoru toho lékaře pacientovi pomoci, zavedené metody nejsou k dispozici, nebo věc neřeší, pacient souhlasí a získané poznatky se dají k dispozici.

 

Proto se Svazu pacientů ČR jako vhodný začátek jevila implementace Článku 32 Helsinské deklarace WMA do českého zákona o zdravotní péči nebo o zdraví lidu. Ani tuto věc, schválenou nejvyšší světovou lékařskou autoritou se nám ještě, již v třetím roce úsilí, nepodařilo prosadit. Věříme však, že letos v létě k tomu dojde. Je to však jen začátek. Dále chceme donutit úřední a politická místa k věcnému jednání, při kterém bychom byli rovnoprávnými partnery ve smyslu Lublaňské charty. K jednání, při kterém by rozhodovala skutečná znalost a logika a ne fráze a funkce. Cílem těchto jednání bude ověření toho, co se přirozeně nabízí, totiž zjistit, zda lze v obdobných případech, jako které operoval Dr. Fortýn, dosáhnout podobných výsledků. Není to věcí naší prestiže, ale zájem pacientů a jejich blízkých, kteří se na nás denně obracejí hledajíce něco, co by se mohlo ještě zkusit. Je hluboký omyl domnívat se, že prohibicí Fortýnovy metody někdo někoho chrání.

 

 

                                     

Ing. Josef Mrázek, CSc.

viceprezident Svazu pacientů ČR
*


*


*